Umowa najmu busa

Dla zainteresowanych wyglądem naszej umowy na wypożyczenie busa, zamieszczamy jej przykładową formę poniżej.
Kopiowanie, powielanie części lub całości poniższego tekstu jest zabronione. 

UMOWA NAJMU 

Stronami niniejszej umowy są:

IMPULS Piotr Ryszka
Mały Rynek 8, 32-600 Oświęcim
NIP 522-241-74-01

zwany właścicielem,

oraz

Imię i nazwisko ………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego / paszportu …………………………… 
Nr PESEL ………………………………………………………………… 
Seria i numer prawa jazdy…………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………..

zwany klientem

 1. Firma Impuls wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń i wad. Wszelkie usterki i uwagi dotyczące stanu pojazdu należy zgłosić do pracownika firmy Impuls w momencie odbioru pojazdu.
 2. Klient jest zobowiązany zwrócić pojazd do siedziby firmy w takim samym stanie w jakim go wynajął – z kompletem opon /5szt./, z dokumentami i z wyposażeniem dodatkowym.
 3. Każde przedłużenie wynajmu należy zgłosić najpóźniej na 12 godzin przed zakończeniem piertwotnego okresu wynajmu i otrzymać zgodę. W przypadku braku zgody pojazd należy zwrócić zgodnie z podpisaną wcześniej Umową Najmu lub zadeklarowanym zwrotem. W razie nie zwrócenie pojazdu firma Impuls naliczy kary w kwocie 2000 PLN z tytułu utraty kolejnego klienta.
 4. Pojazd ubezpieczony jest w zakresie AC i OC zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie RP.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa
  2. zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa
  3. nieprzewożenia większej ilości pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu
  4. niepopychania lub ciągnięcia innego pojazdu lub przyczepy samochodem
  5. niewwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi.
  6. nieprowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub leków powodujących zaburzenia świadomości
  7. niebrania udziału w rajdach, wyścigach, zawodach itp.
  8. nieużywania samochodu do jazdy po drogach i terenach nie utwardzonych
  9. nieprzewożenia pojazdem środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących uszkodzić pojazd lub zabrudzić go itp.
  10. nieużytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Klient może prowadzić auto pod warunkiem, że posiada ważne prawo jazdy i jest ono ważne co najmniej na 6 miesięcy wcześniej przed zawarciem Umowy Najmu. Kopia prawa jazdy jest wykonywana przy odbiorze pojazdu.
 2. Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Wszelką odpowiedzialność za pojazd w okresie wynajmu ponosi osoba wynajmująca pojazd.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie ogólnych warunków najmu i Umowy Najmu przez wskazaną przez niego osobę trzecią.
 4. Firma Impuls zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli klient nie będzie przestrzegał któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu i ogólnych warunków najmu, w szczególności nie zwróci samochodu w terminie ustalonym w Umowie Najmu. Firma Impuls ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu lub też ze stwierdzonymi uszkodzeniami.
 5. W przypadku próby wyjazdu za granicę do krajów innych niż deklarowanych w momencie odbioru pojazdu lub w przypadku jakiegokolwiek innego postępowania niezgodnego z warunkami Umowy Najmu, firma Impuls będzie miała prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości 5-krotnej wartości udziału własnego klienta, ale nie większą niż wartość nowego samochodu.
 6. Firma Impuls nie jest odpowiedzialna za rzeczy pozostawione w samochodzie w trakcie odstawiania samochodu do firmy, a odbiór tych rzeczy odbywa się na koszt klienta.
 7. Klient jest zobowiązany do dokonania następujących płatności w ciągu max. 7 dni od wystawienia faktury:
  1. sumy za najem zgodnie z taryfą i warunkami określonymi w umowie Najmu, która jest obliczona na podstawie ilości dni.
  2. sumy za dodatkowe opcje wyposażenia oraz wszelkie inne opłaty związane z dodatkowymi usługami takimi jak na przykład: zwrot samochodu w innym miejscu niż określone w Umowie Najmu, wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty lokalne.
  3. klient otrzymuje samochód zatankowany paliwem i powinien go z taką samą ilością paliwa zwrócić z jaką wynajął, w przeciwnym razie klient zostanie obciążony kosztami za usługę uzupełnienia paliwa (dotankowania).
  4. firma Impuls może zażądać od klienta zapłacenia w dniu podpisania Umowy Najmu zaliczki za przewidywane wydatki związane z najmem.
  5. strony ustaliły koszt wynajmu na …………………..pln brutto, słownie……………………………………………………………………………………………….
 1. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie trwania najmu i nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC za szkody powstałe na pojeździe w razie:
  • wykorzystania pojazdu niezgodnie z Umową Najmu
  • kradzieży radia
  • uszkodzenia dachu, podwozia lub wnętrza wynajmowanego samochodu
  • prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, włączając koszty związane z odpowiedzialnością firmy. Odpowiedzialność klienta na wypadek szkody – udział własny w szkodzie max. 2500 pln (dwa tysiące pięćset złotych), tzn. w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń wynikających ze złego użytkowania pojazdu, sprzecznie z postanowieniami niniejszej Umowy, klient musi uiścić opłatę max. do kwoty udziału własnego. Uszkodzenia będą wyliczone na podstawie programu Impuls.
 1. W razie wypadku drogowego klient zobowiązany jest:
  1. uzyskać stosowane oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami.
  2. nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia.
  3. zawiadomić policję natychmiast, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.
  4. w przypadku kradzieży samochodu należy natychmiast powiadomić policję i firmę Impuls.
 1. Jeżeli pojazd nie jest użytkowany przez klienta powinien on go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu urządzeń i pozostawiając samochód na parkingach strzeżonych. W przypadku kradzieży najmowanego samochodu klient jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki. W przeciwnym razie firma Impuls będzie miała prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości równowartości pojazdu.
 2. Firma Impuls, będąca właścicielem pojazdu, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały spowodowane wadą samochodu powstałą bez winy firmy Impuls.
 3. Klient nie może dokonać żadnych napraw samochodu, za wyjątkiem zaistnienia zdarzeń uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie przedstawiciela firmy Impuls o zaistniałej sytuacji.
 4. Firma Impuls ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą,
  2. jeśli klient używa samochód sprzecznie z Umową Najmu lub z jego przeznaczeniem.
 1. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, firma Impuls ma prawo do naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia kosztami postępowania. Odsetki zostaną skalkulowane wg aktualnej ustalonej stopy procentowej.
 2. Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wszelkim organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jestem zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.
 3. Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.
 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia na niej mojego podpisu.
 6. Najemca pojazdu wyraża zgodę na skserowanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy.
 7. Wynajmujący pobiera zaliczkę zwrotną w wysokości ………………….. Słownie……………………………………………………………………….
 8. Najemca wynajmuje samochód dnia………..
 9. Najemca zwraca samochód dnia ……………. 

Właściciel (podpis)     Najemca klient (podpis)

Zobacz również

Przejrzyste warunki najmu

Wypożyczalnia busów w Oświęcimiu
Nasza firma Impuls BUS zajmuje się od wielu lat wypożyczaniem busów. Proponujemy wynajem nowoczesnych, komfortowych i wygodnych samochodów zarówno dla Klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Siedzibę mamy w Oświęcimiu, ale nasze samochody, jeżdżą po drogach całej Europy.